Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 prowadzona będzie

od 24.04.2017r. do 9.05.2017r.

Szczegóły w zakładce "Rekrutacja 2017/2018".

 UWAGA RODZICE !

 

Informujemy, że Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola,

powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w PRZEDSZKOLU NR 28 IM.JANOSCHA W ZABRZU

 na rok szkolny 2017/2018

Termin składania deklaracji:  

od 17.04.2017r. do 23.04.2017r.

Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

Brak  złożonej w określonym  terminie deklaracji

będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w  przedszkolu.

 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w:


Skarbnikowych Godach - Święto Miasta Zabrze


Barwna parada rozpocznie się o godzinie 11:00 na Pl. Wolności, a od godziny 12:00 w Parku Dubiela - Piknik Rodzinny.
Na załączonym plakacie szczegółowy przebieg uroczystości.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DATA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

5.09.2016

16.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI DLA GRUPY I, II, III, IV

5.09.2016

17.00

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

8.09.2016

12.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI DLA GRUPY V

19.10.2016

10.00

ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW Z GRUPY I,II

21.10.2016

10.00

ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW Z GRUPY III, IV

20.10.2016

13.30

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW GRUPY V

17.11.2016

16.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI DLA GRUPY I,II,III,IV

17.11.2016

12.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI DLA GRUPY V

17.11.2016

15.30


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

11.01.2017

15.30


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

11.01.2017

16.30

ZEBRANIE Z RODZICAMI DLA GRUPY I, II, III, IV

12.01.2017

12.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI DLA GRUPY V

15.03.2017

10.00

ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW Z GRUPY I,II

17.03.2017

10.00

ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW Z GRUPY III, IV

14.06.2017

15.30

ZEBRANIE RADY RODZICÓW


14.06.2017

16.30

ZEBRANIE Z RODZICAMI DLA GRUPY I, II, III, IV

8.06.2017

12.00

ZEBRANIE Z RODZICAMI DLA GRUPY V
O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E


O KONKURSIE NA STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dyrektor Przedszkola Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu ogłasza nabór kandydatów do pracy w Przedszkolu Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu, ul. Niedziałkowskiego 35, 41-800 Zabrze na stanowisko: głównego księgowego


Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 1. ma obywatelstwo państwa polskiego;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

  2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

   Zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.(Dz. U. Nr 249, poz. 2104)


   Wymagania niezbędne:

   1. Znajomość zasad księgowości (wskazana znajomość w zakresie jednostek sektora finansów

    publicznych i jednostek budżetowych),

   2. Znajomość ustawy: o rachunkowości i przepisach wykonawczych, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych i przepisach wykonawczych, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, systemie ubezpieczeń społecznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

   3. Znajomość najważniejszych przepisów prawa oświatowego,

   4. Umiejętność interpretacji i zastosowania w praktyce przepisów prawa, znajomość Kodeksu Pracy,

   5. Bardzo dobra znajomość programów komputerowych MS Word, MS Excel, MS Windows oraz Internetu.


Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność biegłej obsługi programu finansowo-księgowego (np. QWANT, VULCAN),

  płacowego (np. QWARK, VULCAN), Płatnik, PABS oraz innych urządzeń biurowych,

 2. Umiejętność pracy w zespole,

 3. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, terminowość.


Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki:

  1. ustalenie polityki rachunkowości,

   b. okresowe ustalenie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

   c. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

   d. wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

   1. kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez dekretację polegająca na wskazaniu w jakich urządzeniach księgowych, na jakich kontach oraz pod jaką datą

    należy zaewidencjonować operację gospodarczą opisaną w dokumencie księgowym,

   2. dokonywanie zapisów księgowych w urządzeniach księgowych ewidencji syntetycznej, analitycznej i szczegółowej, sporządzanie zestawień obrotów i sald poszczególnych urządzeń księgowych i ich uzgadnianie,

   g. sporządzenie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych,

   h. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą i zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy- Prawo zamówień publicznych,

 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi:

  1. wykonywanie płatności gotówką lub przelewem na podstawie dyspozycji kierownika.

 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:

  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Przygotowywanie projektów planów finansowych jednostki i wszelkich zmian w planach dochodów i wydatków w ciągu roku, występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie zmian w planie finansowym, bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków.

 2. Opracowywanie rocznych harmonogramów środków i miesięcznych zapotrzebowań na środki oraz bieżące monitorowanie ich realizacji, przygotowywanie propozycji zmian w harmonogramach wydatków oraz w zapotrzebowaniach miesięcznych na środki finansowe.

 1. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych do zasad rachunkowości.

 2. Terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie obowiązków pracodawcy i płatnika wobec ZUS-u, US oraz innych instytucji, naliczenie i ewidencja wynagrodzeń dotyczących pracowników samorządowych i oświatowych.

 3. Prowadzenie i rozliczanie ZFŚS.

 4. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydawanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki pracy:

1. Wymiar czasu pracy- 1/2 etat.

2. Praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.


Wymagane dokumenty:

1. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2. list motywacyjny,

 1. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki w księgowości,

 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

  publicznych,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

  środkami publicznymi,

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,

 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww.

  stanowisku,

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 101 poz. 836 z późn. zm.).

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów: Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Przedszkola Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu, ul. Niedziałkowskiego 35, 41-800 Zabrze w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Kandydat na głównego księgowego w Przedszkolu Nr 28 im. Janoscha”.

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą lub za pośrednictwem innego podmiotu dokumenty te muszą wpłynąć do Przedszkola Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu do dnia 19 sierpnia 2016r. do godz. 14:00.

W dniu 20 sierpnia 2016r. o godz. 9:00 nastąpi otwarcie kopert i sprawdzenie dokumentacji pod kątem

formalnym.

Rozmowy kwalifikacyjne z osobami spełniającymi wymogi odbędą się 23 sierpnia 2016r. o godz.

10.00. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 24 sierpnia 2016r.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora Przedszkola Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 271 18 66.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na tablicy informacyjnej Przedszkola Nr 28 im.

Janoscha w Zabrzu.
UWAGA RODZICE

W RAMACH  OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  ( 29 maja 2016- 5 czerwca 2016)  ZAPRASZAMY DZIECI DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA

30 maja 2016 (poniedziałek) Wyjście na stację kolejową w Zabrzu, wspólne recytowanie przez wszystkich uczestników wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima

31 maja 2016 (wtorek) Warsztaty pt.,, Fascynujący Świat Pszczół”         w oparciu o książkę „Pszczoły” Piotra Sochy

1 czerwca 2016 (środa) „Idziemy po skarb” Janoscha - czytanie książki naszego patrona przez aktora z Teatru Nowego w Zabrzu wcielającego się w rolę  Janoschowego tygryska.

2 czerwca 2016 (czwartek) Warsztaty zorganizowane metodą Kamishibai- czytanie książki „Mój przyjaciel Kemushi”, wykonywanie barwnych gąsienic z rolek po ręcznikach papierowych.

3 czerwca 2016 (piątek) „Z przyrodą za pan brat” głośne czytanie ulubionej książki dzieci na kocu w ogrodzie przedszkolnym


UWAGA RODZICE

NASZE PRZEDSZKOLE UCZESTNICZY W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE BEZPIECZNYCH PRZEDSZKOLI. W RAMACH PROGRAMU ZOSTAŁO  ZAPLANOWANE DZIAŁANIE Z OKAZNJI DNI BEZPIECZNYCH PRZEDSZKOLI.

23 MAJA 2016 (PONIEDZIAŁEK) WYSTĘPY DZIECI   Z GRUPY III „KACZUSZKI” W  III OGÓLNOPOLSKIM FINALE DNI BEZPIECZNYCH PRZEDSZKOLI W TEATRZE NOWYM W ZABRZU

24 MAJA 2016 (WTOREK) ODWIEDZI NAS STRAŻNIK MIEJSKI, KTÓRY POPROWADZI PRELEKCJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA NA CO DZIEŃ DLA GRUP I, II, III, IV O GODZINIE 10.00

DLA GRUPY V O GODZINIE 13.30

 

25 MAJA 2016 (ŚRODA) WYJŚCIE DO STRAŻY POŻARNEJ:

GRUPA I, II, III, IV O GODZINIE 10.00

GRUPA V O GODZINIE   14.00

 

 
Informacja dotycząca

REKRUTACJI

do przedszkola na wolne

miejsca

na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Przedszkola informuje, że scentralizowana wspomagana elektronicznie rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się w dniu

01.02.2016r. o godz.: 12:00 .

Z tym dniem zostanie aktywowana strona

https://przedszkola-zabrze.nabory-.pl/

na której znajdą się informacje o zasadach i trybie rekrutacji oraz oferty placówek biorące udział w rekrutacji.

Rekrutacja będzie trwała

do 15.02.2016r. do godz. 15.00