DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Przedszkole nr  28 im. Janoscha  w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 28 im. Janoscha  w Zabrzu.

Data publikacji: 2003-07-01

Data aktualizacji: 2020-09-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie BIP P28 Zabrze

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 28 im. Janoscha w Zabrzu posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia: 2019-10-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową Iwoną Oknińską-Skwarek, dyrektor@p28.zabrze.pl kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 271 18 66. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w celu przywołania pracownika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 32 271-18-66.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.

W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnej.

 

Dostępność Informacyjno - komunikacyjna

W Przedszkolu Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu  nie ma możliwości skorzystania z polskiego tłumacza    języka migowego.

 

Przy drzwiach budynku znajduje się dzwonek do przywołania pomocy osobie niepełnosprawnej.