FILM Z OKAZJI 91. URODZIN JANOSCHAREKRUTACJA 2022/2023Szanowni rodzice!!!

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do naszej placówki będzie można składać w dniach

od 01.03.2022r do 07.03.2022r do godz.15.00.

Deklaracje będą dostępne do pobrania w przedszkolu.Postępowanie rekrutacyjne do zabrzańskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze na rok szkolny 2022/2023

odbywa się za pośrednictwem strony internetowej

https://przedszkola-zabrze.nabory.pl 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić w systemie i wersję papierową należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru w dniach

od 08.03.2022 r. od godz.: 12:00 do 21.03.2022 r. do godz.: 15:00.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto w roku szkolnym 2022/2023 określono w: Zarządzeniu Nr 1002/WO/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13 grudnia 2021 r. oraz UCHWAŁA NR XXXVIII/428/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

”Miś i Tygrysek obchodzą urodziny”

 

 

1. Organizator:

Przedszkole nr 28 im. Janoscha w Zabrzu

 

2. Cel Konkursu: Uwrażliwienie dzieci na twórczość Janoscha.

 

3. Warunki:

·         Zadanie konkursowe polega na wykonaniu rysunku inspirowanego bajkami Janoscha.

·         Technika wykonania pracy plastycznej – dowolna (płaska).

·         Format wykonania pracy plastycznej – A3.

·         W konkursie biorą udział tylko prace indywidualne.

·         Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę. Liczba prac z danej placówki nie może przekraczać 5.

·         W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prace wcześniej nigdy niepublikowane,  nieudostępnione w internecie, które nie były wcześniej zgłaszane do udziału w innych

konkursach, a ponadto są oryginalnymi pracami autora.


4. Uczestnicy:

·         Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

·         Uczestnictwo w konkursie może być zgłoszone w imieniu przedszkola lub indywidualnie.

5. Termin i miejsce nadsyłanie prac: Prace należy przynosić lub nadsyłać w terminie do 3 marca 2022r. na adres przedszkola:  Przedszkole nr 28 im. Janoscha, ul. Niedziałkowskiego 35, 41-800 Zabrze

6. Opis prac:

·         Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela, dane adresowe placówki.

·         Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest wyrażona na piśmie zgoda Rodzica lub Opiekuna Prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na udział dziecka w konkursie.  Prace konkursowe nie podpisane i złożone bez ww. zgody zostaną odrzucone.

7. Ogłoszenie wyników:

 

·         O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.

·         Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

·         Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola nr 28 im. Janoscha – https://www.przedszkole28.com.pl/,  a nagrody dostarczone do przedszkoli.

·         Organizator konkursu przewiduje zorganizowanie wystawy pokonkursowej z nadesłanych prac.


8. Uwagi końcowe:

·         Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udział w nim i oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie.

·         Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie przenoszone są bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

·         Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu (imię, nazwisko, wiek) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. Konkursu.

·         W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z dyrektorem Przedszkola nr 28 im. Janoscha – Iwona Oknińska-Skwarek tel. 32/271-18-66, e-mail: przedszkole28z@poczta.fm

·         Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedszkole nr 28 im. Janoscha, ul. Niedziałkowskiego 35, Zabrze Śląskie 41-800, Telefon: 32-271-18-66, Faks: 32-376-74-20, Email: dyrektor@p28.zabrze.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowośćprzetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych obowych w ściśle o reślonym celu, wskazanym ponżej.

Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

ZGODA NA UDZIAŁ W  KONKURSIE PLASTYCZNYM

”Miś i Tygrysek obchodzą urodziny”

 

 

…………………………………………………………………….

imię i nazwisko dziecka

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Miś i Tygrysek obchodzą urodziny” organizowanym  przez Przedszkole nr 28 w Zabrzu.

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść w tym zasady przetwarzania danych osobowych.

 

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.

Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania do momentu odwołania.

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedszkole nr 28 im. Janoscha, ul. Niedziałkowskiego 35, Zabrze Śląskie 41-800, Telefon: 32-271-18-66, Faks: 32-376-74-20, Email: dyrektor@p28.zabrze.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowośćprzetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych obowych w ściśle o reślonym celu, wskazanym ponżej.

Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

 

 

 

 

……................., dn. ….… ... 2022 r.                        ……….……………………………...

    ( miejscowość i data)                                                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


Przerwa wakacyjna 2022

Drodzy Rodzice !!!

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwała od 04 do 22 lipca 2022 r.
W tym czasie przedszkole będzie nieczynne.

Zapisy na dyżur wakacyjny będą trwały  od 1 do 31 maja 2022 r.


PLAN WYCIECZEK:

 

Sobota

 

               * Trasa I: „Śladem Donnersmarck"- godzina 10.00 oraz godz. 11.45

 

Rodzina von Donnersmarck - to jej zawdzięczamy kształt naszego miasta.

Podczas wycieczki zobaczymy miejsca ściśle związane z tym

przemysłowym rodem, takie jak: Kasyno, pozostałości po Hucie,

zaskakujący Stalowy Dom oraz osiedle Zandka. Czy znasz ich tajemnice?

 

Długość: około 2,5 km. | Powstańców, Teatr Nowy, tyły Huty

Zabrze, Urząd Miasta, Zandka, Stalowy Dom, Cmentarz Żydowski, powrót

przez Wolności

ZBIÓRKA: Punkt Informacji o Mieście ul. Powstańców Śląskich 2/1

 

               * Trasa II: "Dwie stolice w Zabrzu. Tajemnice placów Krakowskiego i

Warszawskiego" - godz. 10.00

 

Codziennie mijane w pośpiechu. Zupełnie niepotrzebnie. Zatrzymaj się

na chwilę. Spójrz w górę i przypatrz się budynkom, a mury

przemówią prawdziwymi historiami.

 

Długość: około 2 km | Powstańców, Poczta, wiadukt, kino Roma, plac

Warszawski, plac Krakowski, powrót ul. 3 Maja. (również jako trasa

rodzinna).

ZBIÓRKA: Punkt Informacji o Mieście ul. Powstańców Śląskich 2/1

 

               * Trasa III: "Moje ulubione miejsca w Zabrzu" Tomasz Zubilewicz -

godz. 13.00

 

Tomasz Zubilewicz nawet przed nami trzyma w tajemnicy jakie są Jego

ulubione miejsca w Zabrzu. Rozwikłaj tą tajemnice przybywając na

sobotnią wycieczkę

ZBIÓRKA: Punkt Informacji o Mieście ul. Powstańców Śląskich 2/1.

 

Niedziela

 

               * Trasa I: "Moje ulubione miejsca w Zabrzu" Tomasz Zubilewicz - godz.

10.00

 

Tomasz Zubilewicz nawet przed nami trzyma w tajemnicy jakie są Jego

ulubione miejsca w Zabrzu. Rozwikłaj tą tajemnice przybywając na

niedzielną wycieczkę.

 

ZBIÓRKA: Punkt Informacji o Mieście ul. Powstańców Śląskich 2/1.

 

               * Trasa II: „DE ARTE SEPULCRALI" - godz. 11.15

 

De arte sepulcrali to określenie dla sztuki artystycznej jaką możemy

spotkać na zabytkowych nekropoliach. Każdy cmentarz jest zjawiskiem

kulturowym, to świat przemijania i trwania to niezwykła księga

pamięci. Podczas wycieczki poznany, odkryjemy tajemniczy świat

znaków, symboli ukrytych w nagrobkach, poznamy historię dwóch XIX

wiecznych, bliźniaczych cmentarzy, żydowskiego oraz ewangelickiego,

które znajdują się na dawnej kolonii Piaskowej (Zandce) Oprowadzać

będzie historyk, muzealnik, wieloletni społeczny opiekun nekropolii

Dariusz Walerjański

 

Długość: około 1,5 km | Cmentarz żydowski, Cmentarz ewangelicki

|Czas trwania ok 90 minut.

 

ZBIÓRKA o godz. 11.15 przed bramą wejściową na cmentarz żydowski

przy ul. Cmentarnej 15.

 

               * Trasa III: "Dwie stolice w Zabrzu. Tajemnice Placów Krakowskiego i

Warszawskiego" - godz. 12.45

 

Codziennie mijane w pośpiechu. Zupełnie niepotrzebnie. Zatrzymaj się

na chwilę. Spójrz w górę i przypatrz się budynkom, a mury

przemówią prawdziwymi historiami.

 

Długość: około 2 km | Powstańców, Poczta, wiadukt, kino Roma, plac

Warszawski, plac Krakowski, powrót ul. 3 Maja. (również jako trasa

rodzinna).

 

ZBIÓRKA: Punkt Informacji o Mieście ul. Powstańców Śląskich 2/1.

 

 

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE!!!

 

Zebranie informacyjne  dla rodziców dzieci,  które rozpoczynają w roku szkolnym 2021/2022 edukację w naszym przedszkolu odbędzie się 31.08.2021r. o godz. 16:00. Prosimy o przybycie tylko jednego rodzica od dziecka.

Informację odnoście spotkań wychowawców z rodzicami dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu podamy w późniejszym terminie.

Jednocześnie  uprzejmie informujemy, że w tym roku zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych nie odbędą się.

 

 


UWAGA RODZICE!!!

 

Od dnia 01.09.2021r. następuje zmiana stawki żywieniowej dla dzieci.

 

Koszt wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu

na rok szkolny 2021/2022 wynosi:

 

 

 

ŚNIADANIE + OBIAD + PODWIECZOREK – 9,00zł/ 1 dzień

 

ŚNIADANIE + OBIAD – 7,20zł/ 1 dzień

 

OBIAD + PODWIECZOREK – 6,30zł/ 1 dzień 

 

ŚNIADANIE – 2,70zł/ 1 dzień

 

OBIAD – 4,50zł/ 1 dzień

 

PODWIECZOREK – 1,80zł/ 1 dzień

 

Opłata za godziny dodatkowe (tj. za czas przekraczający 5 godzin dziennie) pozostaje bez zmian -  1,00 zł/ każda godzina. 

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (tj. dzieci 6 – letnie) nie ponoszą opłat za godziny dodatkowe.